MOW Kwidzyn / Samorząd

Od wielu lat na terenie naszego Ośrodka działa Samorząd.

Od wielu lat na terenie naszego Ośrodka działa Samorząd.Przebywają u nas dziewczęta niedostosowane społecznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W żadnej literaturze nie znajdziemy gotowych recept na stworzenie sprawnie i skutecznie działającego Samorządu wśród takiej młodzieży. Lata praktyki pozwoliły nam na wypracowanie formy, która u nas najlepiej się sprawdza. Określiliśmy cele i zadania Samorządu, aby stworzyć dla tej działalności odpowiednie ramy.

1. Cele Samorządu Ośrodka :

− Kształtowanie postaw Współgospodarza Ośrodka. Budzenie poczucia spółodpowiedzialności za naszą placówkę.− Uczestnictwo wychowanek w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.− Kształtowanie partnerstwa w stosunkach wychowanek z kadrą Ośrodka w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych.− Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się.− Skłanianie do przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i  grupę.− Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.− Kształtowanie aktywnych postaw społecznych.− Wdrażanie wychowanek do samokontroli, samooceny i samodyscypliny.− Poprawianie interakcji między wychowankami.− Wzmożenie aktywności nauczania.− Podtrzymywanie i kształtowanie tradycji Ośrodka (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka, Dzień Patrona, pożegnanie odchodzących wychowanek, wspólna Wigilia, Przegląd Teatralny, Dzień Sportu).

2. Zadania Samorządu Ośrodka: 

− Organizowanie społeczności wychowanek do jak najlepszego spełniania obowiązków wynikających ze Statutu.− Spełnianie roli rzecznika praw uczniów wobec organów Ośrodka.− Współudział w rozwijaniu zainteresowań, współorganizowanie wypoczynku i rozrywki.− Aktywny udział w pracy Komisji Samorządu Ośrodka.− Współuczestnictwo w rozstrzyganiu sporów między wychowankami.− Zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom na terenie Ośrodka.− Wpojenie troski o ład i porządek. Dbałość o sprzęt  i urządzenia ośrodkowe.− Podnoszenie kultury osobistej, walka z nałogami.− Współudział w regulowaniu stosunków współżycia zespołowego: kontrola i osłabianie przejawów „2-go życia”, ograniczanie kontaktów homoseksualnych; otoczenie opieką wychowanki nowoprzybyłe; wydanie opinii w sprawie kar, nagród i szczególnych wyróżnień.− Rozwijanie współzawodnictwa (nauka, sport, czytelnictwo).− Pomoc koleżeńska w nauce.

 

Na początku każdego roku szkolnego dziewczęta wybierają opiekuna Samorządu spośród wszystkich pracowników pedagogicznych. Następnie opiekun Samorządu organizuje wybory do Zarządu Samorządu Ośrodka.


Wybierana jest przewodnicząca i zastępcy. Zrezygnowaliśmy z funkcji skarbnika ze względu na regulamin Ośrodka (pieniądze są wpłacane na SKO – wypłacane wychowankom w razie potrzeby na ściśle określone cele). Następnie wybierane są samorządy grupowe. Bardzo często odbywają się spotkania całej społeczności samorządowej.

Omawiane są sprawy takie jak:

− prawa dziecka ( zgodnie z Konwencją Praw Dziecka),− skutki spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, palenia papierosów;− choroby przenoszone drogą płciową i AIDS,− zagrożenia czyhające na młode dziewczęta podczas ucieczek z domów i placówek;− opieka nad nowoprzybyłymi wychowankami itd.
Dziewczęta przygotowują się do takich spotkań. Dochodzi na nich do gorących dyskusji i wymiany doświadczeń. Rozmawiają również o takich sprawach jak: organizacja dyskoteki, propozycje spędzania wolnego czasu , czy nawet jakość posiłków w Ośrodku.
Samorząd może więc wpływać na funkcjonowanie Ośrodka w każdej sferze.
Widoczne to jest również podczas przebiegu wszelkich uroczystości na terenie placówki. Samorząd jest tam zawsze obecny i służy pomocą.
Działa też Sąd Koleżeński. Niektóre sprawy są rozpatrywane przez wychowanki pod nadzorem opiekuna. Zapadają decyzje, które w istotny sposób wpływają  na regulowanie stosunków między wychowankami. Same szukają sposobów na zlikwidowanie kradzieży, bójek czy konfliktów między sobą na terenie Ośrodka. Dla lepszego zrozumienia  na czym polega praca samorządu służy nam słowniczek podstawowych pojęć.

Słowniczek pojęć dotyczący Samorządu Ośrodka:

AUTONOMIA
Po grecku znaczy samorządność, ale w języku potocznym także : niezależność, samostanowienie, samodzielność. Samorząd Ośrodka jest autonomiczny, ale nie absolutnie, bo przecież stanowią go wychowanki i uczennice, czyli osoby częściowo zależne od wychowawców, nauczycieli, rodziców.

 

BIUROKRACJA
Jest to przewaga urzędowania nad rzeczywistym i skutecznym działaniem zespołowym. Stosy papierków, wykazów, nadmiar funkcji i zebrań – to nie może nas spotkać! Nie chcemy być biurem do załatwiania … spraw nijakich. Musimy rzeczywiście działać.

 

DYSKUSJA
Są to zespołowe rozważania polegające na rozpatrywaniu jakiejś sprawy, problemu. Nie chodzi o to, aby na naszych zebraniach było wiele dyskutujących, ale żeby z tej dyskusji coś wynikało (pomysł, wniosek, plan).

 

DYŻURY
Wyraz ten pochodzi od francuskiego „de jour”, czyli tego dnia. To znaczy,że tego dnia określone osoby dbają o porządek, kwiaty, spokój. Dyżurnych może oceniać i kontrolować samorząd. I jeszcze jedno : dyżur – to jest służba dla innych, nie zaś władza nad innymi.

 

GAZETKA  ŚCIENNA
Jest to tzw. „organ prasowy”.  Jest to miejsce, gdzie każdy (nie tylko redaktorzy) ma możliwość wyrazić swoją opinię, zamieścić swój wiersz czy artykuł.

KONTROLA, SAMOKONTROLA, KONTROLA WZAJEMNA
Sprawdzanie w jaki sposób wykonywane są zadania, które samorząd postawił sobie wcześniej. Powinna przeważać samokontrola i kontrola wzajemna, a nie czekanie na kontrolę „ z góry” (przez wychowawców, nauczycieli). Działaczki samorządu muszą zawsze pamiętać, że działają publicznie a więc są wciąż kontrolowane przez swoje koleżanki.

 

OCENA, SAMOOCENA, OCENA WZAJEMNA
Przypisywanie określonej wartości wynikom czyjejś pracy, czyje muś zachowaniu. Również w Samorządzie  Ośrodka powinna przeważać samoocena  i ocena wzajemna, bo samorząd działa na rzecz swoich wyborców, a więc oni są przede wszystkim uprawieni do oceny wyników jego pracy.

 

OPIEKUN SAMORZĄDU

Jest to nauczyciel lub wychowawca, któremu powierzono zadanie pomagania wychowankom w pracy samorządu. Jest to doradca a zarazem rzecznik interesów samorządu na forum Rady Pedagogicznej i w pokoju wychowawców czy w pokoju nauczycielskim. Źle jest, kiedy opiekun zastępuje samorząd w pracy lub musi ciągle „popędzać” gnuśnych działaczy do podejmowania decyzji.

 

PRZEWODNICZĄCA
W grupach także grupowa. Przewodnicząca nie jest „szefem” ani „kierownikiem” Samorządu Ośrodka. Reprezentuje ona swoje koleżanki wobec wychowawców, nauczycieli i dyrekcji oraz przewodniczy zebraniom. W nieudolnym samorządzie przewodnicząca robi wszystko sama  – za cały zarząd, a nawet za cały samorząd. Źle jest też, gdy przewodnicząca zwala wszystko na innych i uchyla się od odpowiedzialności.

 

REGULAMIN  OŚRODKA
Jest to spis najważniejszych uprawnień i obowiązków wychowanek. Został opracowany przy uwzględnieniu warunków, obyczajów i tradycji naszego Ośrodka.

 

REPREZENTANCI
Przedstawiciele wybrani demokratycznie głosami większości wyborców. Samorządem są wszystkie wychowanki, a ich reprezentantki – to właśniezarząd, sekcje, komisje, redakcje itp. Reprezentant służy swoim wyborcom, a nie sobie samemu lub wychowawcom czy nauczycielom. Zasługi reprezentanta są zasługami całego Samorządu Ośrodka.

 

SAMORZĄD  OŚRODKA
Jest to sposób zorganizowania się wychowanek w Ośrodku. Samorząd wyraża się przez działalność wybranych reprezentantek co nie upoważnia pozostałe wychowanki do biernego obserwowania i czekania na usługi.

 

WYBORY
Sposób wyłaniania reprezentantek samorządowych w Ośrodku i w poszczególnych grupach. Jak wybrać? To zależy od pomysłowości samych wychowanek i od tradycji Ośrodka. Od dobrze przeprowadzonych wyborów zależy to, czy trafnie zostały wytypowane reprezentantki, a więc i to, czy Samorząd Ośrodka będzie działał dobrze.

 

SĄD  KOLEŻEŃSKI
Jest to forma rozstrzygania konfliktów i rozpatrywania przewinień wychowanek. Celem sądu jest nie to, żeby karać i piętnować, ale to, żeby skłóceni pogodzili się, a winni nie powtarzali swych wykroczeń.

 

ZARZĄD
Grupa reprezentantek mających największe zaufanie wśród koleżanek, wyłoniona w wyborach do Samorządu Ośrodka. Zarząd to nie jest cały Samorząd Ośrodka. Członkowie zarządu mają za zadanie zorganizować pracę, żeby dawała jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie. 

Skip to content