Historia

DYREKTORZY PLACÓWKIDYREKTORZY PLACÓWKI

Aleksander Gawroński – 1958r. – 1964r.
Zenon Soboczyński – 1964r. – 1984r.
Jan Płoskoński   –  1984r.– 1985r.
Włodzimierz Jackowski – 1985r. – 29.09.1991r.
Bożena Pankowska (p.o.) – 10-11.1991r.
Ewa Miotke  – 01.12.1991r. – 31.08.2001r.
Marian Pietrusiak – 01.09.2001r. – 31.01.2016r.
Anna Jankowska – 01.02.2016r. – obecnie

Według informacji zaczerpniętych w miejscowym Muzeum Regionalnym oraz z zapisu rejestru Biura Geodezyjnego w Kwidzynie wynika, że budynek, w którym obecnie mieści się Ośrodek, zbudowany został w 1932 r. i przeznaczony na szkołę dla przywódców hitlerowskich organizacji młodzieżowych. Po zakończeniu II wojny światowej w budynku mieścił się Dom Dziecka Nr 1, w którym znalazły schronienie dzieci przywiezione z Syberii. Dom Dziecka istniał do chwili podjęcia przez Ministerstwo Oświaty w dniu 28 lipca 1958 r. decyzji, na mocy, której powołano do życia nową placówkę w Kwidzynie – Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy. Zakład posiadał 85 miejsc dla dziewcząt społecznie niedostosowanych. Do PMZW w Kwidzynie kierowano wychowanki z całej Polski na podstawie orzeczeń Sądu dla Nieletnich z orzecznictwa opiekuńczego. Jednocześnie przy Zakładzie została powołana Szkoła Podstawowa (od klasy V), do której uczęszczały wychowanki opóźnione wiekiem oraz dwie klasy szkolenia zawodowego. W przeważającej większości wychowanki pochodziły ze środowisk miejskich lub wielkomiejskich – Warszawa, Katowice, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin – z rodzin wielodzietnych, często zaniedbanych wychowawczo z 2-3 letnim opóźnieniem w nauce szkolnej. Rozpiętość wiekowa wychowanek wynosiła od 12-18 lat, w wielu przypadkach do 20 lat w klasach zawodowych. W drugim półroczu roku szkolnego 1963/64 zlikwidowano klasy Szkoły Podstawowej a w miejsce tych klas utworzono dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową z dwoma oddziałami klasy pierwszej o specjalnościach – krawiectwo i ogrodnictwo.

KALENDARIUM
1 wrzesień 1958r. – powstanie placówki pod nazwą Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy – inauguracja roku w powołanej szkole podstawowej oraz dwóch klas szkolenia zawodowego w zakresie krawiectwa i ogrodnictwa.

1963/64r. – II półrocze – likwidacja klasy Szkoły Podstawowej i utworzenie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach krawiectwo i ogrodnictwo. 
1 styczeń 1967 r. – zmiana nazwy placówki na Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (przeznaczony dla dziewcząt moralnie zaniedbanych o normalnym rozwoju umysłowym). Zorganizowano Szkołę Podstawową Nr 8 z klasami IV-VIII, klasy VII i VIII uzawodowiono oraz uruchomiono Szkołę Zawodową Nr 5 z działem krawiectwa damskiego lekkiego i ogrodnictwa.
czerwiec 1968 r. – likwidacja kształcenia zawodowego w zakresie ogrodnictwa.
1 wrzesień 1972 r. – kolejna zmiana nazwy placówki – decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku – na Zakład Wychowawczy (limit wychowanek w Ośrodku wynosił 90 osób).
1 wrzesień 1978 r. – powołanie nowej formy kształcenia ponadpodstawowego – kurs kształcenia zawodowego (KKZ) w zakresie krawiectwa damskiego lekkiego.
23 listopad 1981 r. – na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu Zakład Wychowawczy zmienia brzmienie na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
26 czerwiec 1982 r. – nadanie PMOW imienia Janusza Korczaka oraz przyznanie prawa posiadania sztandaru.
4 grudzień 1992 r. – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej utworzonej  z pomieszczeń piwnicznych budynku.
24 wrzesień 1993 r. –  uroczystość 35-lecia PMOW;   – wręczenie sztandaru – otwarcie Izby Patrona i Historii Ośrodka (Izby Pamięci)  – odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
22 marzec1994 r. – rozpoczyna się historia Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Szkolnictwa Specjalnego.
16 październik 2000 r. – otwarcie pracowni komputerowej.
Wrzesień 2001 r. – zmiana formuły funkcjonowania placówki na integracyjną.
1 wrzesień 2002 r. – powołanie ZSZ Specjalnej.
Do lutego 2003 r. placówka podlegała samorządowi powiatu kwidzyńskiego. Obecnie znajduje się w gestii marszałka województwa pomorskiego.
22 październik 2003 r. – 45-lecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Uroczyste otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego.
4 grudzień 2004 r. – pożar Ośrodka – wychowanki zostają przeniesione do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 5, (tymczasowo, pobyt do 12 lipca 2004r.).
16 styczeń 2004 r. – rozpoczęcie II semestru nauki w szkole MOW w Kwidzynie (po przedłużonej przerwie świątecznej – zimowej).
Styczeń 2006 r. – otwarcie Grupy Usamodzielnienia dla wychowanek.
Kwiecień 2007 r. – otwarcie Klubu Środowiskowego „Nasz” dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. /Działalność zakończona  w 2009r./.
Wrzesień 2008 r. – Jubileusz 50-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Zwiększona liczba statutowa miejsc dla wychowanek placówki do 60.
26 – 27 listopad 2009 r. – konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – „Zbyt młode na macierzyństwo”; nowe aspekty pracy z wychowankami ciężarnymi i nieletnimi matkami w placówce resocjalizacyjnej.
18 styczeń 2010 r. – Wiceminister  Edukacji Zbigniew Włodkowski odwiedził nasz Ośrodek i zapoznał się z ofertą edukacyjną.
07 – 08 kwiecień 2011r. – Narada Dyrektorów  Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i konferencja we współpracy z MEN.
3 październik 2011r. – uroczystość poświęcenia Kaplicy p.w. Najświętszej Rodziny z Nazaretu /po remoncie/. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Biskup Elbląski dr Jan Styrna.
27 – 28 październik 2011r. – Ogólnopolska Konferencja „Schody do nieba”; patronat honorowy – Jego Eminencja Biskup Elbląski dr Jan Styrna; patronat naukowy – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.
21 luty 2012 r. – udział wychowanek w czwartej konferencji na Uniwersytecie Gdańskim z cyklu „Nie ma dzieci, są ludzie” z okazji obchodów Roku Korczakowskiego.
29 styczeń 2013 r. – wolontariat-wychowanki MOW spotkały się z Pierwszą Damą w Warszawie.
2011 r. – Anna Komorowska objęła honorowym patronatem Europejski Rok Wolontariatu.
Maj 2013 r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie zdobył tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.
01 wrzesień 2013 r. – pilotażowy program „Trybun Młodzieżowy” którego honorowym patronatem jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka, wdrożony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie z początkiem roku szkolnego 2013/2014.
14 listopad 2013 r. – 55 lat MOW w Kwidzynie – KONFERENCJA ,,Drama(t) w resocjalizacji.
01 kwiecień 2014 r. – I Zjazd Absolwentek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.
31 styczeń 2015 r. – udział w Ogólnopolskim KONKURSIE “Lider Samorządu Uczniowskiego” i uzyskanie przez placówkę dyplomu “Lider Samorządu Uczniowskiego”.
25 luty 2015 r. – Jubileusz 50-lecie istnienia 68 Drużyny Harcerskiej „Wesołe Włóczęgi” im. Marii Grzegorzewskiej, działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie. Otwarcie harcówki znajdującej się w pomieszczeniach piwnicznych.
Grudzień 2016 r. – otwarcie Pracowni Kosmetyczno – Fryzjerskiej. Udział w projekcie Unijnym.
19 luty 2017 r. – Międzynarodowa Konferencja nt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu – „Program AA szansą dla Ciebie i rodziny”.
04 wrzesień 2017 r. – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w związku z Reformą Oświaty funkcjonują: Szkoła Podstawowa nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia,  Grupy Wychowawcze, Grupa Usamodzielnienia.
24 październik 2018 r. – Jubileusz 60-lecia MOW Kwidzyn oraz uroczystość przekazania i poświęcenia nowego Sztandaru Ośrodka. 
Październik 2018 r. – udział w Ogólnopolskich zajęciach z udzielania pierwszej pomocy.
Czerwiec 2019 r. – udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Bezpieczna szkoła”. Zajęcie czołowych miejsc w województwie i Polsce.
Maj 2019 r. – organizacja po raz XXVI Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego. Od 26 lat nasz ośrodek jest organizatorem prestiżowej imprezy.
Maj 2019 r. – w ośrodku gościliśmy Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz członka zarządu Pana Józefa Sarnowskiego, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, Pana Adama Krawca i dyrektorów placówek podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.
Maj 2019 r. – spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży Panią Joanną Fabicką.
Czerwiec 2019 r. – gościliśmy delegację z Chorwacji pokazując wyremontowaną placówkę oraz omówiliśmy stosowane metody pracy.
Wakacje 2019 r. – obóz letni w Orkuszu.
Wrzesień 2019 r. – spotkanie autorskie z pisarzem, tłumaczem i literaturoznawcą, doktorem Michałem Rusinkiem. 
1 września 2019 r. – utworzenie nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia – fryzjer oraz pozostanie przy kształceniu w zawodzie kucharz.
Marzec 2020 r. – Wyjazd do Teatru Muzycznego, udział w Ogólnopolskim Festiwalu „Szałamaja”.
Od 11 marca 2020 r. – STAN EPIDEMII z powodu COVID-19 – zakaz odwiedzin, wyjazdów, wyjść, wychowanki nie opuszczają placówki, reżim sanitarny dla pracowników i wychowanek.
10 październik 2020 r. – ognisko zakażenia Sars-COV-2 w naszym ośrodku. Dyrektor placówki wraz z w-ce dyrektorem i 3 wychowawcami przeprowadziło się do ośrodka by stale być przy wychowankach. Bardzo ciężki 2-tygodniowy okres.
2021 r. – ROK EPIDEMII (izolacje, dostosowanie się do reżimu sanitarnego, zmiana organizacji pracy, opieka nad chorymi wychowankami w Ośrodku.
2021 r. – Utworzenie MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ w Ośrodku.
Grudzień 2021 r. – Wyposażenie Ośrodka w nowe pomoce dydaktyczne w ramach programów Aktywne Tablice i Laboratorium przyszłości.
Grudzień 2021 r. – Ośrodek otrzymał przez Instytut Pamięci Narodowej Akt przekazania opieki nad grobem weterana walk o wolność i Niepodległość Polski.
Marzec 2022 r. – włączenie się w pomoc dla Ukrainy.
Maj 2022 r. – XXVIII Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego pod Honorowym Patronatem RPO – po pandemii powrót na deski teatru.
Czerwiec 2022 r. – Ślubowanie sekcji pożarniczej.
Czerwiec 2022 r. – Pierwsze absolwentki Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz i fryzjer. Wszystkie zdały egzaminy zawodowe.
Wrzesień 2022 r. – Nowa ustawa o resocjalizacji nieletnich.
Listopad 2022 r. – Spotkanie pedagogów ze szkół z powiatu i miasta kwidzyńskiego oraz aplikantów sądowych.

Skip to content