Historia

DYREKTORZY PLACÓWKIDYREKTORZY PLACÓWKI

Aleksander Gawroński – 1958r. – 1964r.
Zenon Soboczyński – 1964r. – 1984r.
Jan Płoskoński   –  1984r.– 1985r.
Włodzimierz Jackowski – 1985r. – 29.09.1991r.
Bożena Pankowska (p.o.) – 10-11.1991r.
Ewa Miotke  – 01.12.1991r. – 31.08.2001r.
Marian Pietrusiak – 01.09.2001r. – 31.01.2016r.
Anna Jankowska – 01.02.2016r. – obecnie


Według informacji zaczerpniętych w miejscowym Muzeum Regionalnym oraz z zapisu rejestru Biura Geodezyjnego w Kwidzynie wynika, że budynek, w którym obecnie mieści się Ośrodek, zbudowany został w 1932 r. i przeznaczony na szkołę dla przywódców hitlerowskich organizacji młodzieżowych.Po zakończeniu II wojny światowej w budynku mieścił się Dom Dziecka Nr 1, w którym znalazły schronienie dzieci przywiezione z Syberii. Dom Dziecka istniał do chwili podjęcia przez Ministerstwo Oświaty w dniu 28 lipca 1958 r. decyzji, na mocy, której powołano do życia nową placówkę w Kwidzynie – Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy.Zakład posiadał 85 miejsc dla dziewcząt społecznie niedostosowanych. Do PMZW w Kwidzynie kierowano wychowanki z całej Polski na podstawie orzeczeń Sądu dla Nieletnich z orzecznictwa opiekuńczego.Jednocześnie przy Zakładzie została powołana Szkoła Podstawowa (od klasy V), do której uczęszczały wychowanki opóźnione wiekiem oraz dwie klasy szkolenia zawodowego. W przeważającej większości wychowanki pochodziły ze środowisk miejskich lub wielkomiejskich – Warszawa, Katowice, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin – z rodzin wielodzietnych, często zaniedbanych wychowawczo z 2-3 letnim opóźnieniem w nauce szkolnej. Rozpiętość wiekowa wychowanek wynosiła od 12-18 lat, w wielu przypadkach do 20 lat w klasach zawodowych.W drugim półroczu roku szkolnego 1963/64 zlikwidowano klasy Szkoły Podstawowej a w miejsce tych klas utworzono dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową z dwoma oddziałami klasy pierwszej o specjalnościach – krawiectwo i ogrodnictwo.

KALENDARIUM
1 wrzesień 1958r. – powstanie placówki pod nazwą Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy – inauguracja roku w powołanej szkole podstawowej oraz dwóch klas szkolenia zawodowego w zakresie krawiectwa i ogrodnictwa.

1963/64r. – II półrocze – likwidacja klasy Szkoły Podstawowej i utworzenie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach krawiectwo i ogrodnictwo. 1 styczeń 1967 r. – zmiana nazwy placówki na Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (przeznaczony dla dziewcząt moralnie zaniedbanych o normalnym rozwoju umysłowym). Zorganizowano Szkołę Podstawową Nr 8 z klasami IV-VIII, klasy VII i VIII uzawodowiono oraz uruchomiono Szkołę Zawodową Nr 5 z działem krawiectwa damskiego lekkiego i ogrodnictwa.

czerwiec 1968 r. – likwidacja kształcenia zawodowego w zakresie ogrodnictwa. 1 wrzesień 1972 r. – kolejna zmiana nazwy placówki – decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku – na Zakład Wychowawczy (limit wychowanek w Ośrodku wynosił 90 osób).

1 wrzesień 1978 r. – powołanie nowej formy kształcenia ponadpodstawowego – kurs kształcenia zawodowego (KKZ) w zakresie krawiectwa damskiego lekkiego.

23 listopad 1981 r. – na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu Zakład Wychowawczy zmienia brzmienie na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

26 czerwiec 1982r. – nadanie PMOW imienia Janusza Korczaka oraz przyznanie prawa posiadania sztandaru.

4 grudzień 1992 r. – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej utworzonej  z pomieszczeń piwnicznych budynku.

24 wrzesień 1993 r. –  uroczystość 35-lecia PMOW;   – wręczenie sztandaru – otwarcie Izby Patrona i Historii Ośrodka (Izby Pamięci)  – odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

22 marzec1994 r. – rozpoczyna się historia Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Szkolnictwa Specjalnego.

16 październik 2000 r. – otwarcie pracowni komputerowej.

Wrzesień 2001 – zmiana formuły funkcjonowania placówki na integracyjną.

1 wrzesień 2002 r. – powołanie ZSZ Specjalnej. Luty 2003r. – do lutego 2003 roku placówka podlegała samorządowi powiatu kwidzyńskiego. Obecnie znajduje się w gestii marszałka województwa pomorskiego.

22 październik 2003 r. – 45-lecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Uroczyste otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego.

4 grudzień 2004 r. – pożar Ośrodka – wychowanki zostają przeniesione do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 5, (tymczasowo, pobyt do 12 lipca 2004r.).

16 styczeń 2004 r. – rozpoczęcie II semestru nauki w szkole MOW w Kwidzynie (po przedłużonej przerwie świątecznej – zimowej).

Styczeń 2006 r. – otwarcie Grupy Usamodzielnienia dla wychowanek.

Kwiecień 2007 r. – otwarcie Klubu Środowiskowego „Nasz” dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. /Działalność zakończona  w 2009r./.

Wrzesień 2008 r.– Jubileusz 50-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Zwiększona liczba statutowa miejsc dla wychowanek placówki do 60.

26 – 27 listopad 2009 r. – konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – „Zbyt młode na macierzyństwo”; nowe aspekty pracy z wychowankami ciężarnymi i nieletnimi matkami w placówce resocjalizacyjnej.

18 styczeń 2010r. – Wiceminister  Edukacji Zbigniew Włodkowski odwiedził nasz Ośrodek i zapoznał się z ofertą edukacyjną.

07 – 08 kwiecień 2011r. – Narada Dyrektorów  Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i konferencja we współpracy z MEN. 03 październik 2011r. – uroczystość poświęcenia Kaplicy p.w. Najświętszej Rodziny z Nazaretu /po remoncie/. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Biskup Elbląski dr Jan Styrna.

27 – 28 październik 2011r. – Ogólnopolska Konferencja „Schody do nieba”; patronat honorowy – Jego Eminencja Biskup Elbląski dr Jan Styrna; patronat naukowy – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

21 luty 2012r. – udział wychowanek w czwartej konferencji na Uniwersytecie Gdańskim z cyklu „Nie ma dzieci, są ludzie” z okazji obchodów Roku Korczakowskiego.

29 styczeń 2013r., Wolontariat-wychowanki MOW spotkały się z Pierwszą Damą w Warszawie; W 2011 roku Anna Komorowska objęła honorowym patronatem Europejski Rok Wolontariatu. 

Maj 2013r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie zdobył tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.

01 wrzesień 2013r. – pilotażowy program „Trybun Młodzieżowy” którego honorowym patronatem jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka, wdrożony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie z początkiem roku szkolnego 2013/2014. 14 listopad 2013r. – 55 lat MOW w Kwidzynie – KONFERENCJA ,,Drama(t) w resocjalizacji,

01 kwiecień 2014r. – I Zjazd Absolwentek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

31 styczeń 2015r. – Udział w Ogólnopolskim KONKURSIE “Lider Samorządu Uczniowskiego” i uzyskanie przez placówkę dyplomu “Lider Samorządu Uczniowskiego”.

25 luty 2015r. – Jubileusz 50-lecie istnienia 68 Drużyny Harcerskiej „Wesołe Włóczęgi” im. Marii Grzegorzewskiej, działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie. Otwarcie harcówki znajdującej się w pomieszczeniach piwnicznych.

Grudzień 2016r. – otwarcie Pracowni Kosmetyczno – Fryzjerskiej.

19 luty 2017r. – Międzynarodowa Konferencja nt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu – „Program AA szansą dla Ciebie i rodziny”.

04 wrzesień 2017 – W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w związku z Reformą Oświaty funkcjonują: Szkoła Podstawowa nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia,  Grupy Wychowawcze, Grupa Usamodzielnienia.

Skip to content