Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Koło krawieckie Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

KOŁO CROSSFIT

 

Program koła sportowego „CROSS FIT”

Opracował: Wojciech Wilk


Wstęp

Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju. Cross fit rozwija wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność.

Sportowe zajęcia pozalekcyjne regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u wychowanek chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach  koła sportowego.

Program opracowałem na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwojowe wychowanek naszej placówki, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje ośrodek, wybrałem zajęcia crossfit jako te, które dostarczają wychowankom  najwięcej radości i satysfakcji. Skonstruowałem go tak , by wytyczał on drogę wychowanki do osiągania kolejnych umiejętności, by uświadamiał im potrzebę zdrowego aktywnego stylu życia a także stwarzał możliwość ewaluacji pracy.

Program zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości /wychowanek naszego Ośrodka oraz do kalendarza imprez sportowych szkolnych.

I. CEL GŁÓWNY:

Głównym celem pracy na zajęciach cross fit jest ogólne usprawnienie wychowanek i przygotowanie ich do zdrowego stylu życia.


II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.

2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.

3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.

4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).

5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.

6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.

7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.

8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas zajęć cross fit z elementami współzawodnictwa.

10.  Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.

11.  Poznawanie przepisów cross fit.

12.  Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

13.  Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie  zajęć cross fit.

14.  Wdrażanie wychowanek do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

 

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

- Opanowanie zasad i technik cross fit:

- Trening cross fit zgodnie z harmonogramem zajęć sportowych organizowanych przez nasz Ośrodek 

 


IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1.Zasady nauczania:


-        świadomości i aktywności – wychowanek musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu,

-        poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,

-        systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,

-        trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go w nawyk,

-        przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.


2.Metody nauczania:


-        analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość,

-        syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,

-        kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod.


3.Formy nauczania:


-        zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,

-        ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki,


4.Sposoby osiągania celów:


-        prowadzić zajęcia tak, by zapewnić wychowankom bezpieczeństwo,

-        metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych wychowanek,

-        motywować wychowanek do większej pracy,

-        stawiać przed wychowankami różnorodne zadania,

-        eksponować indywidualne możliwości i upodobania wychowanek,

-        realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,

-        rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą wychowanka,

-        przygotować wychowanek do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,

-        podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,

-        powierzać wychowankom różne funkcje i zadania,

-        mobilizować wychowanek do udziału w szkolnych zawodach sportowych.


 

V. OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU

Po realizacji programu wychowanek:

-        czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,

-        identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,

-        stosuje zasady fair play w czasie zajęć,

-        zna podstawowe przepisy cross fit,

-        zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w cross fit

-        jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,

-        wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.

 

VI. EWALUACJA PROGRAMU

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od wychowanek informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania.

 


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl