Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Grupa II Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

 Grupa II - TURYSTYCZNO - FILMOWA

                                                     Wychowawcy grupy:        

                                                       Magdalena Wszelak

                                                            Justyna Morus

Rafał Kasztelan - do 30.09.2018 r.

Mateusz Kruszczyński - od 01.10.2018 r.

 

 

 OGÓLNE CELE I ZAŁOŻENIA

 

WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNO – RESOCJALIZACYJNE

 

 . Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanek:

1.Wdrażanie wychowanek do norm i zasad obowiązujących w Ośrodku:

-włączenie wychowanki do grupy wychowawczej,

-objęcie nowoprzybyłych wychowanek programem „Nie jesteś sama”,

-nauka i przypomnienie Regulaminu Ośrodka i systemu stopni dostosowania społecznego,

-zajęcia integracyjne,

-objęcie wychowanek opieką medyczną,

-praca u podstaw – wdrażanie do utrzymania czystości w zajmowanych pomieszczeniach i na terenie Ośrodka.

2.Niwelowanie zaniedbań dydaktycznych.

3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych oraz motywacji do nauki:

-uatrakcyjnienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych poprzez wprowadzanie środków audiowizualnych m. in. Internet, programy multimedialne, tablica interaktywna itp.,

- motywowanie uczennic do nadrabiania zaległości szkolnych,

- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

4.Organizowanie i udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno–pedagogicznej:

- realizowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,

- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz zajęć socjoterapeutycznych,

- działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

5.Organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych:

- realizacja programów profilaktycznych:

     „Papierosy – ja nie palę?!” - 17.09-24.09.2018 r.,

     „Alkohol – ja nie piję?!” - 19.11-26.11.2018 r.,

     „Narkotyki – ja nie biorę?!” – skutki zażywania dopalaczy - 28.01-04.02.2019 r.

     „AIDS – twój ukryty wróg!” - 30.11-07.12.2018 r.

     Program profilaktyczny dotyczący przemocy rówieśniczej  i zagrożeń wynikających                         z przemocy w sieci  - 04.03-11.03.2019 r.

- promowanie stylu życia bez nałogów,

- współpraca ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami, udzielającymi pomocy z zakresie walki z nałogami,

- zajęcia edukacyjne dotyczące seksualności, zagrożenia prostytucją, pornografią, komercyjnym wykorzystywaniem dzieci i innymi przestępstwami o podłożu seksualnym,

-zajęcia wychowawcze i socjoterapeutyczne, rozwijające asertywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy,

- budowanie otwartej komunikacji interpersonalnej,

-rozwijanie podstawowych umiejętności psychologicznych związanych z samooceną                                  i samokontrolą.

6. Wychowanie do wartości. „100 rocznica odzyskania niepodległości – Rok Niepodległości”:

- wolontariat wychowanek na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci:

     współpraca z hospicjum, domem pomocy społecznej, warsztatem terapii zajęciowej, przedszkolem  i innymi instytucjami,

     włączenie się w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

     - rozwijanie duchowości wychowanek:

     umożliwianie wychowankom uczestnictwa we Mszy św.,

     przygotowanie wychowanek do przyjęcia sakramentu bierzmowania i innych sakramentów w miarę potrzeb wychowanek,

     wieczornica w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II,

     - wychowanie patriotyczne:

     nauka hymnu państwowego,

     poznanie ważnych symboli narodowych,

     kształtowanie tożsamości narodowej,

     zdobywanie wiedzy o Unii Europejskiej.

 

II. Przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

1.Kształtowanie postaw prospołecznych oraz wrażliwości na potrzeby innych:

- działalność wychowanek w Samorządzie Ośrodka,

-obchody Święta patrona Ośrodka - organizacja konkursu „Życie i twórczość Janusza Korczaka”,

-realizacja projektu „Trybun Młodzieżowy”.

2. Stymulowanie rozwoju społeczno –emocjonalnego wychowanek:

-prowadzenie zajęć wychowawczych rozwijających postawy empatyczne w stosunku do koleżanek, osób dorosłych, osób słabszych, chorych itp.,

-organizowanie zajęć wychowawczych rozwijających umiejętności interpersonalne,

-zorganizowanie Dnia Życzliwości i Tolerancji,

-dostrzeganie ważnych wydarzeń w życiu osobistym wychowanek np. urodziny, imieniny, uzyskanie dojrzałości, uroczystości rodzinne itp.,

-rozwijanie umiejętności samodzielnej oceny własnych zachowań oraz przewidywania ich konsekwencji,

-stwarzanie okazji do uzewnętrzniania pozytywnych emocji oraz rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych,

-realizacja programu arteterapii i choreoterapii „Malowane emocjami”;

-kształtowanie właściwych postaw wobec własnej seksualności oraz eliminowanie zaburzeń sfery seksualnej,

-organizowanie zajęć wychowawczych i treningowych na temat sposobów radzenia sobie ze stresem,

-kształtowanie pożądanych zachowań w różnych sytuacjach społecznych poprzez modelowanie i wzorce osobowe.

3. Rozwój kompetencji informatycznych oraz cyfrowych wychowanek. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci:

-umożliwienie wychowankom bezpiecznego korzystania z dostępu do Internetu

-cykliczne zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci i cyberprzemocy,

-nauka bezpiecznego korzystania z Internetu – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych,

-rozwój kompetencji cyfrowych:

a)nauka zakładania poczty e-mailowej,

b)elektroniczne tworzenie dokumentów – podań, CV,

c)doskonalenie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

5. Rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych:

-motywacja do aktywnego uczestnictwa w kołach zainteresowań oraz drużynie harcerskiej,

-poznawanie historii, przyrody i kultury najbliższego regionu,

-zajęcia wychowawcze na bazie pracy z filmem w ramach dyskusyjnego klubu filmowego,

-organizacja imprezy środowiskowej "Wieczór kolęd i pastorałek”,

-aktywny udział w ogólnopolskim festiwalu piosenki harcerskiej, turystycznej i poezji śpiewanej „Szałamaja 2019”,

-organizacja XXVI Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego, 

-organizacja okazjonalnych i świątecznych uroczystości Ośrodkowych:

     Dzień Edukacji Narodowej – Święto Ośrodka – Jubileusz 60-lecia Ośrodka,

     Andrzejki – wróżby i zabawy,

     Wigilia i Jasełka,

     Bal karnawałowy,

     Dzień Wiosny,

     Dzień Matki,

     Zakończenie roku szkolnego – spotkanie pożegnalne,

     -rozwijanie sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych:

     codzienna gimnastyka poranna,

     zajęcia na pływalni,

     rekreacja przez sport ( fitness, nordic walking i inne),

     -zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.

     6. Przygotowanie wychowanek do świadomego udziału w życiu społecznym:

     -uświadamianie wychowankom konsekwencji łamania prawa oraz norm i zasad życia społecznego:

     spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie,

     -kształtowanie postaw obywatelskich:

   rola Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i innych instytucji działających na rzecz praw dziecka i człowieka

     udział wychowanek w świętach patriotycznych,

     uroczyste spotkania społeczności Ośrodka z okazji świąt Narodowych,

     zajęcia promujące prawa dziecka i wiedzę o Konwencji o Prawach Dziecka,

     -rozwijanie umiejętności dbania o wygląd otoczenia, poszanowania mienia własnego i cudzego:

     stała dbałość o estetykę pomieszczeń i terenu wokół placówki,

     -otwarty kontakt ze środowiskiem:

     modelowanie właściwych zachowań na ulicy, w sklepie, kinie, środkach komunikacji itp.,

     rozwój umiejętności racjonalnego korzystania Internetu,

     udział wychowanek w środowisku lokalnym.

     -trening umiejętności gospodarczo – porządkowych.

7.Oddziaływania prozdrowotne:

-ochrona zdrowia i życia wychowanek,

-rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną – zajęcia ruchowe                         i zdrowego odżywiania,

-uświadamianie  konsekwencji zdrowotnych i psychicznych  ryzykownych zachowań seksualnych,

-uświadamianie znaczenia profilaktyki zdrowotnej – postępowanie w przypadku chorób wirusowych i zakaźnych,

-obchody Światowego Dnia Zdrowia.

8.Współpraca z rodziną wychowanek.

9. Przygotowanie wychowanek do procesu usamodzielnienia:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl